Loại PCSR40 (TYPE V)
  Loại TYPE II
  Loại PCB40
  Loại PCB30
  Loại PC40
Loại PCB40
Mô tả: Xi măng pooclăng hỗn hợp có mac cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009.
Ứng dụng: Xi măng pooclăng hỗn hợp PCB40 được sử dụng cho các công trình dân dụng, công nghiệp như tô, xây và sản xuất bê tông có mác lớn hơn M30.
Sản phẩm khác