Loại PCSR40 (TYPE V)
  Loại TYPE II
  Loại PCB40
  Loại PCB30
  Loại PC40
Loại TYPE II
Mô tả: Xi măng pooclăng có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp tiêu chuẩn xi măng pooclăng bền sun phát vừa theo ASTM C150 (TYPE II).
Ứng dụng: Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:
              Bê tông có đặc tính chịu mặn, chua phèn vùng ven biển.
               Cường độ ban đầu cao.
              Bê tông mác lớn hơn M40.
              Bê tông dự ứng lực cho cầu, đường, cọc ly tâm.
Sản phẩm khác