Loại PCSR40 (TYPE V)
  Loại TYPE II
  Loại PCB40
  Loại PCB30
  Loại PC40
Loại PC40
Mô tả: Xi măng pooclăng có các chỉ tiêu chất lượng phù hợp tiêu chuẩn:
              TCVN 2682: 2009.
              ASTM C150 (TYPE I).
              EN 197-1:2000 CEM I loại (42.5Nvà 42.5R).
Ứng dụng: Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:
               Cường độ ban đầu cao.
               Bê tông mác lớn hơn M40.
               Sử dụng cho bê tông đầm lăn RCC cho các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.
               Bê tông dự ứng lực cho cầu, đường, cọc ly tâm
Sản phẩm khác